Yine bir su tüketimi konulu makale serimize başlıyoruz. Daha önceki makalelerimizde de yer vermiştik; bu makalemizde de benzer olarak yine aynı konuya dikkat çekmek istiyoruz. Su tüketiminin azaltma yolları ile ilgili bazı temel bilgilere değinerek, üretim süreçlerinde bu bilgileri dikkate almalarını umut ediyoruz. Unutmayalım ki, su kullanımının esas olduğu kağıt üretiminde, su ile ilgili olarak gelecek planlarını yapmayan tesislerin sıkıntı yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Umarız makale serimiz bu konuda yol gösterme açasından az da olsa faydalı olabilir. Serimize ait ilk makale aşağıda yayınlanmaktadır.

Kağıt makineleri, su kullanımı esasına göre çalıştığı için kağıt sektöründe su tüketimi konuları gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. Sektör içinde olanların da bildiği gibi kağıt üretiminde, pulperlerde su ile açılan ve sıvı faza geçen kağıt elyafları yaş kısımda safiha haline geldiği elek üzerine kadar yolculuğuna su ile devam etmekte ve sonrasında da proses suyun uzaklaştırılması esasına göre çalışmaktadır. Suyun bu kadar önemli olduğu bir üretim sisteminde, su tüketimi nasıl minimuma çekilebilir?
Kağıt ve karton makinelerinde su azaltma yöntemleri karmaşık bir konudur ve büyük ölçüde istenen suyun kapatma (kapalı devre çalışma) derecesine bağlıdır. Su sistemlerinin kapatılmasıyla ilgili avantajlar ve dezavantajlar arasında bir denge kurulmalıdır. Kabul edilebilir kapatma seviyesi, üretilen kağıt kalitesine, kullanılan ham maddelere ve su ve kağıt hamuru döngü yönetimine bağlı olacaktır.

Kağıt ve karton makinelerinde proses suyunun sürekli geri dönüşümü, bu akışlardaki kolloidal ve çözünmüş organik ve inorganik bileşenlerin konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Kağıt üretiminde kullanılan kağıt hamurunun özelliklerine ve kullanılan kimyasallara bağlı olarak, kapalı su sistemleri, makinenin çalışması, nihai ürün kalitesi ve hatta kimyasalların kullanımının artması ile üretim maliyetleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
Aşağıda listelenen farklı eylemlerde, proses suyunun fiziko-kimyasal kalitesinin değişimi üzerindeki etkiyi tahmin etmek çok önemlidir. Organik ve inorganik malzemelerin birikmesi, gerçek kimyasalların yerine veya tamamlayıcı olarak belirli kimyasalların kullanılmasıyla belirli bir dereceye kadar dengelenebilir.
Minimum olumsuz çevresel etki ile çalışmak için herhangi bir araştırma yapmadan önce, kağıt fabrikalarının süreçlerine dair eksiksiz bir genel bakışa sahip olmaları gerekir. Kağıt hamuru ve su devrelerinin organizasyonuna genel bir bakış sağlamak için fabrika içi su depo ve kullanım sistemlerinin bir akış şeması yapılmalıdır. Taze su tüketimindeki azalma, proses suyunun fiziko-kimyasal kalitesinde modifikasyonu içermeli ve ilk yük durumunu ölçmek için su sistemindeki referans noktalarında analizler yapılmalıdır. Tesis içindeki tüm büyük taze su tüketim kısımları tanımlanmalı ve ölçüm altına alınmalıdır.

Bu konuyla ilgili olarak gerekli bilgilere ulaşılmalıdır;
1. Taze su tasarrufu potansiyelinin bir tahmini. Taze su kullanımının ayrıntılı analizi, yeniden kullanılmadan atık su arıtma tesisine giden temiz su “kayıplarını”, yani kirli olmayan ham suyun belirlenmesi.
2. Kağıt yapım sürecinde su kullanımını ve kağıt makinesi etrafındaki su kalitesini iyileştirmek için yeniden düzenlenecek sistem.

Minimum taze su tüketimi ile çalışmak için gereken değişiklik, kirlenmemiş taze suyun yeniden kullanımı, su devresi yönetimi ve taze suyun geri dönüşümü veya taze suyun proses suyu ile ikame edilmesi ile ilgilidir.
Genel bir kural olarak, uygulanacak ilk yöntemler, proses suyunun organik ve inorganik yüklenmesine etkisi olmayan yöntemlerdir. Bu yöntemler şunları ilgilendirmektedir:
1. Soğutma suyu devrelerinde kullanılmış ve kirlenmemiş suyun (organik ve inorganik yük açısından) diğer proses uygulamaları için ham su olarak yeniden kullanımı.
2.Salmastra suları kullanımda azaltma
3.Kağıt makinesi tarafından kullanılan taze suyun ayrıntılı ve spesifik analizi ile tanımlanan diğer tüm taze su kayıpları

Taze su kullanımını ve sakıncalarını en aza indirmek için yukarıdaki listenin bir kombinasyonu gereklidir:
1. Yeterli depolama kapasitesi ve etkin sistem yönetimi, proses suyu sisteminin stabilitesi açısından birinci derecede önemlidir.
2. Düşük askıda katı madde içeriğine sahip arıtılmış su üreten verimli tüm tasarruflar, kağıt makinesi fıskiyeleri gibi uygulamalarda taze su yerine proses suyunun kullanılması esastır.
3. Sistemlerde proses suyunun geriye doğru döndürülmesi, elyaf akışına karşı geri su döngüsü de uygulanmalıdır.

Entegre selüloz ve kağıt fabrikaları ve özellikle geri kazanılmış kağıt bazlı fabrikalar için, su döngülerinin ters akım sistemleriyle birlikte katı bir şekilde ayrılması, kağıt makinesi etrafındaki proses suyunun organik yükünü sınırlamak için büyük önem taşır. Su tüketimini en aza indirmek için alınan önlem adım adım uygulanmalıdır. Bu teknikler;
1-Su yönetimine ilişkin teknikler,
2-Taze su tüketiminin en aza indirilmesine ilişkin teknikler,
3-Atık Su yönetimine ilişkin teknikler,
4-Su sisteminin kapatılmasının önemli olması gereken aşırı durumlarda uygulanabilecek İleri teknikler

Su yönetimi ile ilgili tekniklere Soğutma Suyu Hatları, Kimyasal Hazırlama ve Seyreltme, Kağıt Makinesi Fıskiyeleri, Salmastra sular dahile edilebilecektir.
Soğutma için kullanılan taze su önemsenecek değerlere kadar ulaşabilir. Taze su şebekesindeki bu suyun kağıt makinesine geri kazandırılması, içerdiği daha yüksek sıcaklık nedeniyle gerçek avantajlar sunar. Soğutma devresinden çıkan suyun fiziko-kimyasal kalitesindeki tek değişiklik sıcaklık artışı olduğu için hiçbir dezavantaj yoktur. Soğutma suyu şebekesi taze su sistemi ile beslenmeli ve kağıt makinesinin ham su tankına geri döndürülmelidir. Gerekirse soğutma suyu sistemi kısmen kapatılabilir; bu durumda yeniden kullanım için bir soğutma kulesi gereklidir.
Kimyasalların hazırlanması için kullanılan su kalitesi iyonik maddelerden arındırılmış olmalıdır çünkü bu adımda eklenen kirletici kimyasal etkinlik kalitesini ve verimliliğini büyük ölçüde değiştirecektir. Kimyasalların hazırlanması temiz taze su ile yapılmalıdır. Bazı kimyasalların hamur içine verilmeden hemen önce seyreltilmesi gerekir. Seyreltme suyu ile kimyasalların hamurla temasından önceki teması çok kısadır ve bu uygulama için taze su yerine arıtılmış su kullanmak mümkündür.
Elek altı suyunun filtre edilerek temizlendiği(aynı zamanda içindeki elyaflarının kazanıldığı Save-All filtrelerinden gelen berrak veya süper berrak elek altı suyu, yaş kısım elek fıskiyelerinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Elek fıskiyelerini beslemek için arıtılmış su kullanımı, uygun fıskiye ve nozul gerektirir: dahili bir fırça veya başka bir temizleme ekipmanı ile fıskiye temizleme ekipmanı da gereklidir. Save-All filtrelerin işlevsizliği nedeniyle nozulun tıkanmasını önlemek için, bu tür fıskiyelere su dağıtımı, tercihen yarıklı tipte ve otomatik bir tahliye ile donatılmış, koruyucu bir hat içi ince süzgeçten geçmelidir. Bu filtrenin açıklık boyutu püskürtme memesi çapının 1/6'sını geçmemelidir. Nozulun tıkanmasını önlemek için, partikül boyutu kıvamdan daha önemlidir. Keçe fıskiyelerini beslemek için arıtılmış su kullanımı, daha güçlü bir filtreleme aşamasına ihtiyaç duyar ve proses suyunun kullanımının keçe tıkanmasını etkilemeyeceğinden emin olmak için özel bir çalışma yapılmalıdır.
Sirkülasyon pompaları için kullanılan salmastra suyu, yüksek miktarda taze su kullanımını temsil edebilir. Pompa üreticileri, mekanik salmastralar veya dinamik su sızdırmazlığı ile ilginç alternatifler önermektedir. Vakum pompaları ayrıca büyük miktarlarda sızdırmazlık suyuna ihtiyaç duyar. Entegre soğutma ve katı madde giderme özelliğine sahip vakum pompası sızdırmazlık suyunun bir parçası için bir geri dönüşüm döngüsü önerilir. Kullanılmış sızdırmazlık suyunu geri dönüştüren kağıt makinesi vakum pompalarında süzgeçler ve yüksek geri dönüşüm oranı olması durumunda yüksek vakum sağlamak için geri dönüşüm hatlarında soğutma sistemleri bulunmalıdır. Bazı kağıt fabrikaları, sızdırmazlık suyu olarak arıtılmış su kullanır. Son yıllarda birçok kağıt üreticisi vakum sistemi olarak, su kullanımı içermeyen Vacuum Blower olarak adlandıran mekanik fanlı ekipmanları tercih etmektedir.

Yukarıda 2,3 ve 4 olarak sınıflandırılan tekniklerle ilgili yazımızı da en kısa zamanda yayınlamayı planlıyoruz.