Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme
Kaynak: Guidence on the improved collection and sorting of Fibre-Based Packing for Recycling August 2022 4evergreen
1.Giriş
4evergreen, düşük karbonlu ve dairesel bre bazlı ambalajlamayı destekleyen sektörler arası bir ittifaktır. 4evergreen'in farklı iş akışları, tüm değer zincirini bir araya getirerek, elyaf bazlı ambalajın yaşam döngüsüne kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Bre bazlı ambalaj atıklarının nihai geri dönüşümünü kolaylaştırmak için toplama ve sınıflandırma çok önemlidir.
Burada Kılavuz olarak anılacak olan bu 'Geri dönüşüm için elyaf bazlı ambalajların daha iyi toplanması ve sınıflandırılmasına ilişkin Kılavuz', değer zinciri boyunca ilgili tüm endüstri segmentlerinden yaklaşık 50 katılımcı şirketten alınan girdilere dayanmaktadır. Rehber, ilgili düzenleyici ve kurumsal çerçeveleri gözden geçirmekte ve mevcut toplama ve sınıflandırma senaryolarının bir değerlendirmesini sunmaktadır.
Bu Kılavuzdaki tavsiyeler, iş akışı katılımcıları ve uzmanlar arasındaki tartışmalar yoluyla varılan fikir birliğine dayanmaktadır. Bu öneriler en iyi uygulamalara dayalı olarak yazılmıştır ve AB yasal gerekliliklerini karşılamak ve elyaf bazlı ambalajlar için %90 geri dönüşüm oranı da dahil olmak üzere 4evergreen'in iddialı hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla gelecekteki toplama, ayırma ve geri dönüşüm altyapısının uygulanmasına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu Kılavuz, ambalaj atığı değer zincirindeki tüm önemli aktörleri (örneğin üreticiler/ithalatçılar, (yerel) yetkililer, atık işleyicileri/toplayıcıları, geri dönüşümcüler, STK'lar) etkilemekle birlikte politika yapıcılara ve ambalaj geri kazanım kuruluşlarına yöneliktir.
Rehber (ve dolayısıyla tavsiyeler), başlangıç noktası olarak hanelerde kaynağına göre ayrılmış toplama yöntemini kullanacaktır. Burada, elyaf bazlı ambalajlar ya normal kağıt ve karton akışında ya da hafif ambalaj akışında toplanacaktır. Özel kağıt ve karton fabrikalarında toplamadan geri dönüşüme kadar olan 'yollar' da inceleniyor ve ardından toplamanın nasıl iyileştirilebileceğine dair pratik öneriler geliyor.

2.Elyaf bazlı ambalaj atığı geri dönüşüm oranı hedefleri

AB, hem 2025 hem de 2030 için malzeme bazında ambalaj atığı geri dönüşüm oranı hedeflerini benimsemiştir:

Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Oranı Hedefleri
Yıl Tüm Amb.Atıkları. Plastik Odun Demir Metaller Alüminyum Cam Elyaf Bazlı

2025 60 %. 50 %. 25 %. 70 %. 50 %. 70 %. 75 %

2030. 70 %. 55 %. 30 %. 80 %. 60 %. 75 %. 85 %
Kaynak: AB Direktifi 2018/852
Not: Elyaf bazlı ambalajlar ilgili direktifte “kağıt ve karton” ambalaj olarak adlandırılmaktadır.

Yukarıda belirtilen yüzdeler, AB üye devletlerinin kendi ulusal mevzuatlarında (örneğin Almanya, İspanya ve İsveç) daha da iddialı ambalaj atığı geri dönüşüm hedefleri uygulayabileceğinden minimum hedefler olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde, 4evergreen'in iddialı hedefi, elyaf bazlı ambalajların genel (Avrupa) geri dönüşüm oranını 2030 yılına kadar %90'a çıkarmaktır. Bunu başarmak için Rehber, ticari ve/veya endüstriyel toplamadan ziyade özellikle (daha az gelişmiş) ev toplamacılığına odaklanmaktadır.

Bu nedenle 4evergreen aşağıdaki (kaynaktan kaynağa) geri dönüşüm oranı alt hedeflerini önermektedir:
Ticari Endüstriyel. Ev.
>90 >90 >85
Birleşik Krallık ayrıca, genel olarak AB ile uyumlu olarak ambalaj atığı geri dönüşüm hedefleri belirlemiştir.

3.Çerçeve ve sınırlar
4evergreen, toplamadan geri dönüşüme giden yol ne olursa olsun, bre bazlı ambalaj atığı geri dönüşüm oranı hedeflerine ulaşmanın anahtarı olan çeşitli temel ilkeleri onaylamaktadır.
Prensip olarak tüm elyaf bazlı ambalaj ürünleri geri dönüştürülebilir. Bununla birlikte, her kağıt ve karton fabrikası aslında her türlü elyaf bazlı ambalajı geri dönüştüremez. Bir fabrika için son derece temiz bir hammadde, başka bir fabrika için geri dönüştürülemeyen bir malzeme olabilir. Bu nedenle etkin ve verimli geri dönüşüm, elyaf bazlı ambalaj ürünlerinin belirlenen kağıt ve karton fabrikasına gönderilmesini gerektirir ve bu da eşleşen toplama ve sınıflandırma sistemlerini gerektirir.
Elyaf bazlı ambalajların kaynağında ayrılmış şekilde toplanması esastır. Bu nedenle 4evergreen, malzemenin kaynakta (örn. evler) farklı akışlara ayrıldığı toplama sistemlerini onaylayarak uygun kağıt ve karton fabrikalarında geri dönüşüm için güçlü bir temel oluşturur.
Bu Rehberde, evlerden kaynaklanan bre bazlı ambalaj atıkları için bir arada bulunan iki geri dönüşüm akışı arasında bir ayrım yapılmıştır (her ikisine de sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak değinilecektir):
Akış 1:
(Evden toplanan) kağıt ve karton ( karton kutu ve safiha kağıtlar gibi)
Akış 2:
(Evde toplanan) hafif ambalaj (süt ambalajı, Kese kağıdı gibi)

İlk akışla ilgili olarak, kuru geri dönüştürülebilir maddelerin (örneğin plastik, kağıt, metal, cam) hepsinin aynı geri dönüşüm akışında toplandığı karışık toplama sistemlerinden, gerekirse düzenleme yoluyla kaçınılmalıdır. Bir malzeme geri dönüşüm tesisinde zorunlu ayırmanın ardından ortaya çıkan 'geri dönüşüm için kağıt' kısmı, istenmeyen malzemeler ve çapraz kontaminasyon açısından Avrupa (standart) kağıt ve karton fabrikalarının kalite gereksinimlerini nadiren karşılıyor. Bunun yerine, sıvı ambalaj kartonu ve belirli elyaf bazlı kompozit ambalajlar hariç, temiz (ambalajlı ve ambalajsız) kağıt ve karton için özel bir toplama akışının mevcut olması gerekir. Bu durum daha sonraki bölümlerde de anlatılacaktır.
İkinci akıma ilişkin olarak, karma toplama sistemleri, özel kağıt ve karton fabrikalarına bağlı mevcut (ve gelecek) ayıklama teknolojileri nedeniyle köklü bir çözümdür. Hedeflenen malzeme plastik ambalajı, metal ambalajı, sıvı ambalaj kartonunu ve belirli elyaf bazlı kompozit ambalajı içerebilir. Cam ayrı tutulmalıdır.
Tüketicilerin geri dönüşümü destekleme yönündeki iyi niyetlerine rağmen, 'yanlış' geri dönüşüm akışına yerleştirilen elyaf bazlı ambalaj ürünleri, geri dönüşüm sürecini olumsuz yönde etkiliyor ve sonunda yakmaya gönderilebiliyor
Tüketicilerin geri dönüşümü destekleme konusundaki iyi niyetlerine rağmen, 'yanlış' geri dönüşüm akışına yerleştirilen elyaf bazlı ambalaj ürünleri, geri dönüşüm sürecini olumsuz yönde etkiliyor ve sonunda yakma tesislerine veya depolama tesislerine gönderilebiliyor. Bu sonuçlar hakkında halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi çok önemlidir.
Günümüzde artık atık akışıyla toplanan ve ayrıştırılan elyaf bazlı ambalaj ürünleri, elyafların organik atıklarla kirlenmiş olabileceğinden kağıt ve karton fabrikalarında geri dönüşüme uygun görülmemektedir.
Doğal olarak her durumda çöp atmaktan kaçınılmalıdır.
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi'ndeki en son değişikliğin ardından (AB Direktifi 2018/852; madde 7), Avrupa üye devletlerinin 2024 sonuna kadar ulusal genişletilmiş üretici sorumluluğu planlarını (EPR) uygulaması gerekmektedir. Bu, etkilenen paydaşları (örn. belediyeler, üreticiler) diğer hususların yanı sıra, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanması için gerekli altyapıyı geliştirecektir (örn. hane halkı ve muhtemelen işletme düzeyinde). Bu tür planlar için minimum gereklilikler, Atık Çerçeve Direktifi'nin en son değişikliğinde belirtilmiştir (AB Direktifi 2018/851; madde 8a).
4evergreen, bre bazlı ambalajların geri dönüşüm oranını artırmayı amaçlayan ayrı toplama ve toplama sonrası ayıklama eylemlerine daha fazla yatırımı ve ilgili tüm paydaşların daha geniş katılımını teşvik eden yasal girişimleri desteklemektedir.
Ayrıca 4evergreen, her tür ambalaj malzemesi için gerçek net geri dönüşüm maliyetlerini mümkün olan en geniş ölçüde yansıtan EPR ücreti yapılarını desteklemektedir. Ekonomik değerlendirmede (a) toplama maliyetleri, (b) ayırma/işleme ihtiyacı ve maliyeti, (c) geri dönüşümün fiili maliyeti ve (d) geri dönüştürülenlerin değeri dikkate alınmalıdır.
Bu Kılavuz ve özellikle evde toplamadan geri dönüşüme kadar olan yollar (yani Bölüm 6'dan 8'e kadar), gelecekteki toplama, ayırma ve geri dönüşüm altyapısının oluşturulması için bir öneri olarak yazılmıştır. 4evergreen, Bölüm 2'de açıklanan geri dönüşüm oranı (alt) hedeflerini karşılayabilecek alternatif altyapıları da her açıdan desteklemektedir.

4.Elyaf bazlı ambalajların evde toplanmasına odaklanın
Avrupa'da (AB27 + NO, CH, Birleşik Krallık) her yıl 47 milyon ton elyaf bazlı ambalaj tüketiliyor ve bunun 42 milyon tonu toplanıyor. Toplanan malzeme üç farklı kaynaktan geliyor: evsel (%21 – 9 milyon ton), endüstriyel (%31 – 13 milyon ton) ve ticari (%48 – 20 milyon ton). Malzeme ya doğrudan bu kaynaklardan birinden toplanabilir ya da belediye ve/veya ikili seçici toplama sisteminin bir parçası olabilir ve belediye katı atık (KKA) olarak sınıflandırılabilir.

Bu kaynakların farklı özellikleri ve bunların sınıflandırma ihtiyaçları üzerinde etkisi vardır:

• Ticari ve endüstriyel akışlardan toplama genellikle yüksek kalitededir ve Avrupa genelinde kaynakta yüksek düzeyde ayırma nedeniyle nadiren ayrıştırma gerektirir.

• Evlerden ve restoranlar gibi (küçük) işletmelerden belediye toplama işlemleri, çoğu durumda toplama fraksiyonlarının heterojen bir manzarasıyla birlikte Avrupa coğrafyalarının çoğunda toplama sonrası sınıflandırmayı gerektirir.

• Ayrı haneden toplama bazen mevcut şemaya, tüketici eğitim düzeyine ve kaynak ayırma konusundaki farkındalığına bağlı olarak toplama sıralaması gerektirir.

Bu üç kaynak, endüstriyel ve ticari olarak sırasıyla %85 ve %88 olmak üzere önemli ölçüde farklı geri dönüşüm oranlarına sahipken, sınıflandırılmış ev toplama oranı %55'tir5. KKA aracılığıyla toplanan karışık malzemenin (evlerden ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan) %66 geri dönüşüm oranı vardır.
4evergreen, %90'lık genel geri dönüşüm oranına ulaşmak için mevcut geri dönüşüm oranlarının iyileştirilmesi gerektiğinden, endüstriyel ve ticari toplama için yüksek geri dönüşüm oranlarını korurken, ev tipi toplamaya odaklanılması gerektiği sonucuna varıyor. 4evergreen kılavuzu, tüketicilerin doğru şekilde ayırmasını kolaylaştırmak, ambalajın doğru akışta sınıflandırılmasını ve yeni, değerli bir kaynağa geri dönüştürülmesini sağlamak için ülkeler, belediyeler ve geri dönüşüm değer zincirindeki diğer aktörler tarafından atılması gereken birkaç adımı içeriyor. Bu, karışık KKA elyaf bazlı ambalajların payını azaltmalı ve ayrıştırılan evsel atıkların geri dönüştürülebilirliğini arttırmalıdır.

5.Geri dönüşüm çözümleri
Atık Çerçeve Direktifi, toplamayı kaliteli geri dönüşümün ön koşulu olarak adlandırdı. Elyaf bazlı ambalajların ayrı toplanması ve yeterli şekilde sınıflandırılmasının uygulanması, yalnızca Avrupa yasalarına uyum açısından önemli değildir, aynı zamanda en uygun geri dönüşüm teknolojisine uygun niteliklerin yaratılması ve böylece geri dönüşüm oranının artırılması da gereklidir.
Elyaf bazlı ambalajların yeniden kağıt ve kartona geri dönüştürülmesi, yaygın olarak kullanılan yerleşik bir tekniktir. Aslında elyaf bazlı ambalajlar birden fazla üretim, kullanım ve geri dönüşüm döngüsünden geçebilir. Geri dönüşüm süreçleri, liflerin kalitesini koruyacak ve böylece birden fazla döngüye izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Her döngüde lifli malzemenin zımba, laminat ve yapışkan uygulamalar gibi yabancı maddelerden temizlenmesi gerekir. Bu, elyafımsı materyalinin bir miktar kaybına ve elyafın doğal olarak bozulmasına yol açabilir. Nihai uygulamaya bağlı olarak, birincil elyafın(selüloz gibi) prosese eklenmesini gerektirebilir.
Girdi malzemesine göre üç ana tür kağıt geri dönüşüm prosesi vardır. Proseslerin ayrıntılı kurulumu ve karmaşıklık düzeyi, ürettikleri son ürüne göre de belirlenir. Tüm türlerde ortak olan, kağıt ve karton yapısını ayrı ayrı liflere ayıran bir hamurlaştırma aşaması ile temizleme ve eleme aşamalarıdır.

A. Standart ekipmana sahip fabrikalar tipik olarak eski oluklu mukavva (OCC) ve/veya karışık kağıdı işliyor ve çoğunlukla kağıt olmayan bileşenleri ve yukarıda bahsedilen yabancı parçaları rejekt olarak atmaktadır . Çıktı kahverengimsi bir hamurdur.

B. Mürekkep giderme fabrikaları benzer temizleme ve eleme aşamalarına sahiptir ancak aynı zamanda mürekkebi de çıkarır. Buradaki girdiler, ağartılmış katmanlar üzerindeki kağıt ve karton ürünlerdir ve çıktı, beyaz veya kirli beyaz kağıt hamurudur.

C. Yukardaki a ve b şıkları altında verimli bir şekilde geri dönüştürülemeyen kağıt ve karton özel bir işleme ihtiyaç duyar. İyi bir kurulmuş proses, içecek kartonları olarak da bilinen sıvı paketleme kartonlarını (LPB) dikkate alır.Tipik olarak bu, iki taraflı bir laminasyon için geliştirilmiş hamurlaştırma aksiyonu ve yüksek miktarlar için bir rejekt sistemi gerekmektedir. Benzer işlemler, suya dayanıklı ürünler ve bazı diğer elyaf bazlı kompozit ambalajlar (FBCP), yani iki veya daha fazla malzemeden oluşan ve baskın malzemenin kağıt olduğu ambalajlar için uyarlanabilir ve optimize edilebilir. Ürün tasarımına ve kullanılan kağıt dışı bileşenlerin türüne ve miktarına bağlı olarak, bu ürünlerin bir kısmı evdeki kağıt ve karton akışı yoluyla toplanmaya uygun olabilir ve daha sonra standart fabrikalarda geri dönüştürülebilir. Bu konuyla ilgili özel bilgiler, 2022'nin sonunda çıkması beklenen 4evergreen kılavuzunda sunulacaktır.

Geri dönüşüme yönelik kağıt genellikle farklı elyaf bazlı ürünlerin bir karışımıdır. Sıvı ambalaj kartonunun işlenmesinde olduğu gibi ürün çeşitliliği azsa, kağıt olmayan bileşenlerin (örneğin, sıvı ambalaj kartonundan 'polial') geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için ek işlem adımları uygulanmaktadır.
Toplama ve ayrıştırmayı yerleştirmede, farklı türdeki elyaf bazlı malzemeleri işleyen farklı türdeki geri dönüşüm fabrikalarında geri kazanılan malzemenin en yüksek kalitesini ve verimini güvence altına almak için farklı kağıt sınıflarını doğru geri dönüşüm sürecine ve son kullanıma yönlendirmesi önemlidir. Ayrıca her kağıt fabrikasının, hedeflenen son ürünün özelliklerine göre kendine özel reçetesi ve uygun teknik donanımı bulunacaktır.
Böylece, kağıt fabrikalarının, kendi ürünleri için gerekli reçeteyi oluşturmak üzere yeterli kalitede toplanan ve farklı hammadde fraksiyonlarına ayrılan elyaf bazlı malzemeye erişiminin sağlanmasıyla en yüksek verimlilik ve geri dönüşüm oranları elde edilecektir.

6.Standart fabrika rotası
Evlerde üretilen, ambalajlı ve ambalajsız elyaf bazlı ürünlerin çoğunluğu, aynı akışta kolayca toplanıp geri dönüştürülebiliyor. Hedeflenen malzemenin, elyaf bazlı ambalajlar için ev yolu bölümünde belirtilen toplama gerekliliklerine uyması gerekir.

Buradan iki ana alt rota mümkündür:

Evden toplanan kağıt ve karton (PB) ;

• Kaynak ayrılmış

• Hem ambalaj hem de diğer kağıt ve karton (örn. gazeteler ve kartonlar)

dergiler)

• Sıvı ambalaj kartonu ve bazı bre bazlılar hariç kompozit ambalaj

Olarak toplanır. Bu aşamadan sonra,

A) Preslenir/kalite kontrolü yapılırak standart fabrikalara gönderilir.

B) Mürekkep ayrıştırma hattına gönderilir ve sonrasında OCC olarak ayrılan kağıt standart fabrikaya dönüş yapar; mürekkep içeren toplanmış kağıdın ise mürekkep giderme tesisine nakli sağlanır.

Prensip olarak yukarıda açıklanan evde toplanan kağıt ve karton, standart kağıt ve karton fabrikalarında geri dönüştürülmeye hazırdır. Malzemeler zaten hanelere göre ayrıştırıldığı için başka bir sınıflandırmaya gerek kalmamaktadır. Fabrikaya ulaşmadan önce, malzemenin büyük bir kısmı endüstriyel boyutta "geri dönüşüm için kağıt" balyalarına preslenecek ve özel tesislerde kalite açısından kontrol edilecektir. Burada da tüketiciler (kaynakta) ayıklama sürecinde hayati bir rol oynamaktadır ve halkın eğitimi çok önemlidir.
Alternatif olarak, evde toplanan kağıt ve kartonlar özel (mürekkep giderme) ayırma hatlarında işlenebilir. Bu genellikle akışı ikiye böler: mürekkep giderme tesisleri tarafından işlenen bir mürekkep giderme akışı (örneğin, çoğunlukla kullanılan gazete ve dergiler) ve standart kağıt ve karton fabrikalarında tüketilebilen bir OCC akışı (örneğin, çoğunlukla kullanılan ambalajlar).
Hem standart hem de mürekkep giderme tesisleri açısından bakıldığında EN643, geri dönüştürülecek kağıt partileri için ayrıntılı bir derecelendirme listesi sağlayan ve aşağıdakileri içeren uygulanabilir endüstri standardı olarak kabul edilir:

• Tüm sınıflar için
- Tehlikeli atık toleransı (sıfır tolerans)
- Nem toleransı (maksimum %10)

• Her sınıf için
- Içerik açıklaması
- Kağıt dışı bileşenler için tolerans seviyesi (örn. plastik, metal, ürünün bir parçası değil)
- Diğer istenmeyen malzemelere karşı tolerans seviyesi (örn. üretime zarar veren materyal)

Yukarıda belirtilen (alt) yollar, EN643'e uygun geri dönüşüm derecelerine izin verir (yani karışık kağıt: 1.01/1.02; OCC: 1.04; mürekkep giderilmiş: 1.11).

7.Geliştirilmiş fabrika rotası
Sıvı ambalaj kartonu (LPB), Avrupa'nın birçok ülkesinde halihazırda hafif ambalaj (LWP) ile (esas olarak plastik ve metal ambalajlarla birlikte) toplanmakta ve bunlar kaynağında diğer kağıt ve kartonlardan ayrılmaktadır. Almanya gibi bazı ülkelerde diğer elyaf bazlı kompozit ambalajlar (FBCP) da hafif ambalaj toplamada kabul edilmektedir.Tipik olarak LWP, LWP'yi geri dönüşüme uygun farklı malzemelere ayırabilen özel bir ayrıştırma tesisine gönderilir. Bre bazlı ambalajlarda geri dönüşüm için LPB ve diğer FBCP gibi iki kaliteye ayrılıyor:
EN643, sıvı ambalaj kartonu veya kapları gibi geri dönüşüme yönelik bazı elyaf bazlı çoklu malzeme sınıflarını tanımlamaktadır, ancak bu malzemelerin çeşitliliği artmaktadır. Ayrıca kağıt olmayan bileşenlerin de geri dönüşüm için dikkate alınması gerekir.
Bu nedenle EN643 kapsamındaki bu malzemelere yönelik mevcut sınıflandırma, artık geri dönüşüme ilişkin tüm gereklilikleri karşılayacak kadar ayrıntılı değildir. Hızla gelişen bir pazara giren yenilikçi bariyerli kağıt ambalaj çözümlerini kapsamak için yeni veya geliştirilmiş standartlar gereklidir.
Bu nedenle, geçici ancak kapsamlı olmayan bir çözüm olarak, gelişmiş geri dönüşüm fabrikaları, EN643'ün ötesinde belirli girdi gereklilikleri konusunda ikili taahhütler uygulamaktadır; bu, sonuç olarak bu nitelikleri üretmek için tesislerin ayrıştırılması için bir kılavuz niteliğindedir. Almanya'dan bir örnek verilebilir. Özel gelişmiş fabrikalarda geri dönüştürülecek sıvı ambalaj kartonu için gereken kaliteyi tanımlamak üzere 512 numaralı spesifikasyon mevcuttur. Ayrıca, diğer FBCP'leri işleyebilen gelişmiş fabrikalar , 550 numaralı spesifikasyona göre ayırmaya güvenebilir.
Gelişmiş bir geri dönüşüm tesisinin tüm elyaf bazlı ambalaj türlerini geri dönüştürme kapasitesine sahip olması gerekmediğinden bu sınıflandırma önemlidir. Gerçekte, sıvı ambalaj kartonu veya benzer bileşime sahip malzemeleri geri dönüştürmek için geliştirilmiş gelişmiş bir fabrika, diğer elyaf bazlı kompozit malzemeleri otomatik olarak geri dönüştüremeyecektir. Gelişmiş bir fabrikada kullanılan teknoloji, çözünme/parçalanma süresi, lif kalitesi ve özellikleri, katkı maddeleri, kimyasallar , yapıştırıcılar, dolgu maddeleri, lif dışı bileşenler ve aynı zamanda ayrıştırmadan gelen ham madde balyalarının saflığıyla bağlantılıdır.
Ambalaj malzemesi seviyesindeki sapmalar, kağıt fabrikasında kurulu geri dönüşüm prosesini etkileyebilir ve verimsizliğe yol açabilir. Bu nedenle, gelişmiş fabrikaların geri dönüştürebildikleri kaliteleri kurulu ekipmanlarla ve son ürünlerinin gereksinimlerini dikkate alarak tedarik edebilmelerini sağlamak için ayırma adımı bir zorunluluktur.
EN643'ün ötesindeki özel endüstri standartları (gelişmiş geri dönüşüm tesisleri tarafından işlenen ve sonuç olarak ayırma tesisleri için bir kılavuz olarak uygulanan özel kaliteler için girdi gerekliliklerini belirleyen), geri dönüşüm için olduğu kadar elyaf olmayan bileşenler için de gerekli nitelikleri güvence altına alabilir ve ek geri dönüşüm kapasitesinde yatırımları destekleyebilir.

8.Elyaf bazlı ambalajlar için toplamadan geri dönüşüme kadar evden toplamadaki rotanın modellenmesi
Evden toplama programları, çeşitli derecelerdeki elyaf bazlı ambalajlar için uygun geri dönüşüm akışlarını tanımlar ve bu da kağıt geri dönüşümünün verimliliği üzerinde temel bir etkiye sahiptir. Temelde bu, hane halkının uğraştığı geri dönüşüm akışlarının sayısına ve hangi ambalaj ürününün nasıl ve nereye atılacağına ilişkin ne tür talimat veya bilgi aldıklarına bakmak gibi pratik konularla ilgilidir.
4evergreen, gelecekteki toplama, ayırma ve geri dönüşüm altyapısının uygulanmasına rehberlik etmesi amaçlanan elyaf bazlı ambalajların toplanması için bir arada bulunan iki akışı önermektedir:

Akış 1: (Evlerden toplanan) kağıt ve karton
- Rota: standart fabrika
- Hedef malzeme: Kaynakta ayrılmış temiz ambalaj ve diğer kağıt ve karton (örn. gazete ve dergiler)
- Sıvı ambalaj kartonu ve belirli elyaf bazlı kompozit ambalajlar hariç

Akış 2: (Evlerden toplanan) hafif ambalaj
- Rota: geliştirilmiş fabrika
- Hedef malzeme: Kaynakta ayrılmış sıvı ambalaj kartonu (LPB),plastik ambalaj ve metal ambalaj ve belirli elyaf bazlı kompozit ambalaj (FBCP)
- Son toplama ayrıştırması zorunludur

Tüm elyaf bazlı ambalajlar evlerden toplanır (kaynağında ayrıştırılmış) ve ardından özel ayrıştırma tesisleri tarafından standart ve gelişmiş kağıt fabrikalarının talep ettiği niteliklere göre daha ayrıntılı olarak sınıflandırılır.
Sıvı ambalaj kartonu standart (ve mürekkepten arındırma) fabrikalarda verimli bir şekilde geri dönüştürülemez. Diğer elyaf bazlı kompozit ambalajlar için bu daha az basittir. Ürün tasarımına ve kullanılan kağıt dışı bileşenlerin türüne ve miktarına bağlı olarak, bu ürünlerin bir kısmı ev tipi kağıt ve karton akışında toplanmaya ve standart bir fabrikada geri dönüştürülmeye uygun olabilir. Bu konuyla ilgili özel bilgiler, 2022'nin sonunda çıkması beklenen 4Evergreen Kılavuzu'nda sunulacaktır.

9.Elyaf bazlı ambalajların evlerden toplanmasının iyileştirilmesine yönelik pratik öneriler
Hem erişilebilirlik hem de karmaşıklık açısından bir toplama sisteminin kullanımı kolay olmalı ve kullanıcıya herhangi bir rahatsızlık yaratmamalıdır. Bu kapsamda, bu rehber pratik önerilerle tamamlanabilir.
Elyaf bazlı ambalajların evde toplanması için iki ana sistem tanımlanabilir:
1. Toplama kutuları kullanılarak veya kullanılmadan evde toplama (kaldırım kenarında toplama)
Malzemenin kaldırım kenarında toplanması tüketiciler için kolaydır ve onlara sabit bir toplama sıklığı sağlar. Ayrıca, diğer birçok evsel atık akışının toplanması aynı gün organize edilebilir, hatta aynı bölmeli kamyonla bile toplanabilir.
Kaldırım kenarında toplama, tüketiciyi belirli toplama gününe kadar malzemeyi evde depolamaya zorlar. Bu, ıslak koşullar sırasında nemin artmasına yol açabilir ve toplama işlemini yapan operatörlere daha fazla yük getirebilir. Ayrıca merkezi tahsilatla karşılaştırıldığında maliyet daha yüksek olacaktır.
Bu sorunlar, toplamanın ev başına ayrı kaplara göre düzenlenmesiyle çözülebilir. Çok katlı binalarda yaşayanlar için konteynerlerle (yer üstü ve yer altı) toplama çözüm sağlayabilir.
2. Bırakma noktalarını kullanarak merkezi toplama
Malzemenin bırakma noktalarından toplanması tüketici için erişilebilir bir seçenektir. Ayrıca malzemenin doğru şekilde depolanmasını sağlamak için ek önlemlerin alınmasına da olanak tanır. Öte yandan malzemenin bırakma noktasına taşınması bazı kullanıcılar için engel olarak görülebiliyor.
Ancak bırakma noktalarının en büyük dezavantajı, toplanan malzemelerin kalitesini korumak için özel dikkat gerektirmesidir. Bu bırakma noktaları anonimdir ve doğru ayıklama davranışını kontrol etmek zordur.
İdeal olarak toplama, dağıtılmış bırakma noktalarından oluşan bir ağ ile desteklenen düzenli bir kaldırım kenarı toplamaya göre organize edilmelidir.
Her iki toplama sisteminin bir kombinasyonu aynı zamanda toplama sıklığının optimize edilmesine de olanak sağlamalıdır. Ek çöp kutularının miktarı, toplama sıklığının yanı sıra şehir veya bölgenin nüfus yoğunluğuna da bağlı olmalıdır.
Tek tip, ülke çapında toplama ve ayırma talimatları, toplama planlarına katılımı ve kaynakta ayırma kalitesini artıracaktır. AB düzeyindeki tekdüzelik 4evergreen tarafından da desteklenmektedir.
Toplanan malzemenin kalitesi düzenli olarak izlenmeli ve raporlanmalıdır. Kalite denetimleri toplama noktasında başlamalı ve değer zinciri boyunca geri dönüşüm noktasına kadar devam etmelidir.
Tüketiciler, doğru ayırma talimatları, geri dönüşüm süreci, geri dönüştürülmüş uygulama örnekleri ve genel geri dönüşüm sonuçları hakkında sürekli olarak bilgilendirilmelidir. Tüketicilerle diyalog, materyallerin reddedilmesi ve hatta cezalar/teşvikler farkındalığı artırmak ve davranışları değiştirmek için kullanılabilir.

Belirlenen malzemelerin etkin şekilde toplanmasını, ayrıştırılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayacak altyapı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bu faaliyetleri desteklemek için açık ve eksiksiz ulusal yasal ve operasyonel çerçeveler uygulanmalıdır:
> ayrıştırmak vatandaşın sorumluluğundadır,
> toplanan şeylerin toplama ve geri dönüşüm yükümlülüğü belediyelere aittir
> belediye atılan atıklarının azaltılmasını hedefler,
> malzemeye ilişkin sorumluluk ve sahiplik rejimleri (örneğin EPR),
> geri dönüşüm oranlarına ilişkin şeffaf raporlama,
> Avrupa mevzuatının (daha iddialı) ulusal geri dönüşüm hedeflerine dönüştürülmesi ve
> düzenlemelerin uygulanması.