İyi bir kalite Liner ve Fluting kağıtları üretmenin ilk aşaması Oluklu Mukavva üretim prosesini anlamaktır. Kalite her ne kadar laboratuvarda ölçülse de, kalite üzerine son sözü kağıtları kullanan oluklu mukavva üreticileri söyler. Bu nedenle, öncelikle oluklu mukavva prosesine bir göz atmak gerekir.
Oluklu mukavva geçmişten bu güne sürecini izlediğimizde , yüz yılı aşkın zaman geçmişine rağmen ambalaj sektöründe sürekli yeni pazar alanları yakalayan modern bir ürün olduğunu görmekteyiz.
Paketleme ile ilgili yeni uygulama alanları, oluklu mukavvanın özellikleri üzerinde yeni ve daha katı talepler oluşmasın neden olmaktadır. Sıkıştırma kuvvetlerine karşı daha iyi dirençler, daha yüksek bükülme sertliği, daha iyi basılabilirlik, hızlı çalışabilirlilik, daha yüksek nem direnci gereksinimlerden bazılarıdır.
Oluklu mukavva için bütün bu farklı taleplerin karşılanabilmesi, bilinçli bir optimizasyon ile sağlanmalıdır. Bu optimizasyon sürecinde, oluklu mukavva üreticileri koşulları, makine donanımları, pazar kültürü, coğrafi konumlar da önemlidir. Oluklu mukavva üretim sürecini, ürün ve özellikleri ve bu özellikler için seçilen liner ve fluting kağıt hammaddeleri tarafından nasıl etkilendiği hakkında kapsamlı bir bilgi olmadan bu optimizasyonu yapmak mümkün değildir.
Optimizasyon ile Liner ve Fluting kağıt kullanımda ufak tasarruflar ile oluklu mukavva üretimde büyük bir kar potansiyeline ulaşılabilir. Bu amaçla, kağıt hammaddesi, oluklu mukavva üretimi ve bitmiş ürün arasındaki ilişkiler önemlidir.
Bilindiği gibi oluklu mukavva için test yöntemleri TAPPI, FEFCO, 150 ve bir dizi ulusal test spesifikasyonu tarafından iyi tanımlanmıştır.
Oluklu mukavva kutuları ve hammadde olarak kullanılan ambalaj kağıtları(Liner ve Fluting) ile ilgili en önemli testler;
-Oluklu Mukavva Kutu Sıkıştırma Mukavemet Testi(BCT-Box Compression Test),
-Liner ve Flutting Kağıt Düz Şerit Kağıt Sıkıştırma Testi(SCT-Short Span Compressive Test, CLT-Crush Liner Test, RCT-Ring Crush Test, CCT-Corrugated Crush Test),
-Liner ve Fluting Kağıtlarda Çekme Dayanımı(Tensile Stiffness) Ölçümü(Tensile Tester),
-Düz Ezilme Mukavemeti(FCT-Flat Crush Strenght,CMT-Corrugated Medium Test),
-Patlama Mukavemeti Testi(Burtsing Strengh Test),
Olarak sıralanmaktadır.
Oluklu mukavva üretiminde optimizasyonun maliyet ve kalite ile ilgili ilişkilere dayandığını ve sadece kağıt ve oluklu mukavva üzerinde değil, aynı zamanda oluklu mukavva kutu üzerinde de dikkatli ölçümlerin yapılabileceği iyi donanımlı bir kağıt laboratuvarına erişimin kesinlikle gerekli olduğunu unutmamalıyız. Hammadde maliyetlerinin kural olarak oluklu mukavva ürününün maliyetinin yarısından fazlasını oluşturduğu dikkate alındığında, kâr potansiyeli iyi olmalıdır. Bu açıdan modern, iyi donanımlı bir oluklu mukavva laboratuvarının maliyeti, katkı verebileceği kâr düşünüldüğünde önemsiz gözükmektedir.
Bu makale yayınımızla "Oluklu Mukavva Kutu Sıkıştırma Mukavemet Testi(BCT-Box Compression Test)" konusunda bilgi vermeye çalışacağız.

Oluklu Mukavva Kutu Sıkıştırma Mukavemeti:
Bir oluklu mukavva kutu sıkıştırma mukavemeti, oluklu mukavva ambalajların üst üste istifleme mukavemetinin doğrudan bir ölçüsüdür, ancak bir kutunun özellikleri, modern taşıma koşullarında genellikle belirleyici bir öneme sahip olduğundan, ayrıca, sıkıştırma mukavemetinin, oluklu mukavva paketin performans potansiyelinin genel bir ölçüsünü oluşturduğu da söylenebilir. Sıkıştırma mukavemeti, bazı standartlaştırılmış test yöntemlerine göre ölçülür ve genel olarak BCT (Kutu Sıkıştırma Testi) değeri olarak adlandırılır. TAPPI-T804, FEFCO-No:50,DIN-55440, ASTM-D642-76 standartlarına tabi olarak ölçüm yapılabilmektedir.
Uygulanan test BCT(Kutu Sıkıştırma Testi) olarak adlandırılmaktadır. Kural olarak, düz paralel plakalar arasında bir sıkıştırma test cihazında, genellikle 10-13 mm/dak sabit bir sıkıştırma oranında sıkıştırılan boş sızdırmaz oluklu mukavva üzerinde gerçekleştirilen bir yukarıdan aşağıya yük testidir. Kuvvet ve gerinim, bir sıkıştırma hatası oluşana kadar sürekli olarak kaydedilir. Ulaşılan maksimum kuvvet, oluklu mukavva kutunun sıkıştırma mukavemeti olarak rapor edilir. Test, standart bir ortamda, 23 °C ve 50 % RH'de gerçekleştirilir.
"Hangi özellikler oluklu mukavva kutunun yüklere karşı dayanımını artırır?" diye sorabiliriz.
Bu soruya tatmin edici bir genel cevap verebilmek için, tek güvenimizi kutu sıkıştırma yöntemi olan BCT'ye, yani paralel plakalar arasına yüklenen boş oluklu mukavva kutularda yapılan ölçümlere bağlayamayız. Gerçekler genellikle tamamen farklı bir şeydir ve bunun için aşağıdaki noktalar da dikkate alınmalıdır:
-Bir oluklu mukavva kutuda, kutunun iç kısımlarına daha fazla kuvvet uygulanarak ve bunların dışa doğru bükülme eğiliminde olacak içeriklerle doldurulması amaçlanmaktadır.
-Yük uzun süre hareket edecektir.
-Taşıma sırasında kutu titreşimlere ve şok yüklere maruz kalacaktır.
-Oluklu mukavva kutu her durumda farklı atmosfer koşullarına maruz kalacaktır.
-Bir depodaki bir yığındaki yük, muhtemelen bir sıkıştırma test cihazındaki kadar düzgün değildir. Pratik testler, ölçülen BCT sıkıştırma mukavemetinin sadece %20-35'ine güvenilebileceğini göstermiştir, yani bir güvenlik faktörü 3-5 kez olacak şekilde düşünülmelidir. Olumsuz kullanımların beklenebileceği bazı durumlarda daha da yüksek bir güvenlik faktörü benimsenmelidir, örn. nakliye sırasında birkaç yeniden yükleme, farklı iklimler ve uzun depolama süreleri.
Bununla birlikte, BCT değeri, oluklu bir ambalajın istifleme ve nakliye sırasındaki performansını açıklamak için çok önemli bir özellik olduğunu göstermiştir. Bu başlangıç ​​noktasından yola çıkarak, oluklu mukavva kutuya gücünü veren, oluklu mukavvanın özelliklerini inceleyebiliriz. Ayrıca bir adım daha ileri gidebilir ve hammaddeleri inceleyebiliriz, yani Liner ve olukluda “orta” kısımda bulunan Fluting kağıdın oluklu mukavvanın özelliklerini nasıl etkilediğini.
Teorik arka plan, oluklu mukavvanın bükülme stiffness özelliğinden çok büyük ölçüde, levhanın nötr bükülme merkez hattından Liner kağıt yüzeylerinin merkezlerine olan mesafeden, yani kabaca levhanın kalınlığından etkilenmesidir.
Nedeni anlaşılabilir. İyi bir Test Liner ve iyi fluting kağıt kaliteleri günümüzde en az kraft liner ile aynı seviyede sıkıştırma mukavemeti değerleri göstermektedir. Fakat,Kraft Liner gerçekten de oldukça yüksek bir patlama mukavemeti değeri verir, ancak burada patlama mukavemeti ile BCT arasında gerçek bir korelasyon olmadığını da belirtmemiz gerekir. Bununla birlikte, kraft Liner kağıt ile genellikle test Liner kağıda göre oldukça yüksek bir bükülme stiffness değeri elde edilir ve bu ,bitmiş oluklu mukavvada daha yüksek bir bükülme stiffness değerine dolayısıyla daha yüksek bir BCT mukavemeti oluşumuna yol açar.
Düşük değerli yük, kutunun çevresine eşit olarak dağıtılır. Yük artarsa, kutunun dikey köşe kenarları düz kalırken kutunun duvarlarının elastik olarak büküldüğü kritik bir yük seviyesine ulaşılır. Kutunun çevresi boyunca yük dağılımı bu nedenle köşelerinde yoğunlaşır. Yük şimdi daha da artarsa, önce yatay ve dikey kenarların birleştiği noktalara yakın köşe bölgelerinde kırılma meydana gelecektir. Bundan sonra kutunun panelleri, iç Liner kaplı yüzeyleri sıkıştırmasına karşı koyamaz.
İki önemli örnek:
-Farklı boyutlardaki kutular aynı levhadan ve aynı çevrede oluşturulduğunda ve karşılaştırıldığında, kare şeklindeki kutu en yüksek BCT değerine sahiptir. Uzunluk ve genişlik arasında bir fark olduğunda, kutu ezildiğinde uzun kenar dışarı doğru, kısa kenar ise içeri doğru bükülme eğilimi gösterir. Bu, bir kutudaki dikey kenarların daha yüksek BCT için burulma yüklerine dayanması gerektiği anlamına gelir.
-Üst ve alt flapların katlanması BCT değerine etki eder. Kanatları kapatırken mevcut olan eğilme momenti, daha yüksek BCT için mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Bu aynı zamanda bir kutunun sadece dikey panellerini sıkıştırırken BCT'ye kıyasla daha yüksek mukavemetin nedenidir.

BCT'yi Değerini Nasıl Optimize Edebiliriz?
Kağıttan üretilmiş bitmiş oluklu mukavva kutuya olan ilişkilerin incelenmesi, bitmiş ürünün istenen özelliğini, yani mümkün olan en düşük fiyata mümkün olan en yüksek BCT mukavemetini elde etmek için ölçülmesi üretilmiş kağıt, üretilmiş oluklu mukavva ve üretilmiş oluklu mukavva kutu özelliklerinin ölçülmesi gerekir. Bu önemli özellikler aşağıda verilmiştir.
-Kağıttta :SCTcd(RCTcd,CLTcd,CCTcd)
-Oluklu Mukavvada :ECTcd, Bükülme(Bending) Stiffness SB,MD SB,CD
-Oluklu Mukavva Kutuda : BCT
Teorik temelli başka bir ana kural, oluklu mukavvanın bükülme sertliğinin oluklu mukavvanın toplam kalınlığının karesiyle orantılı olduğunu söyler.
Kalınlık atalet momentini etkilediğinden büyük ölçüde bükmede, oluklu mukavva için özel olarak tasarlanmış standart bir kalınlık ölçer ile dikkatli bir şekilde ölçülmelidir. Standartlaştırılmış ölçüm basıncının, BCT'yi etkileyebilecek olan levhanın ezilmesinden kaynaklanan kalınlık değişikliklerini gösteremeyecek kadar düşük olması mümkündür.
Daha yüksek bir sıkıştırma mukavemetine sahip Liner ve fluting kağıt kullanılarak veya daha yüksek gramajlı aynı hammadde kullanılarak belirli bir boyuttaki bir kutu için ECT değeri ve dolayısıyla BCT değeri artırılabilir.
Gerçekte, BCT değerinin çoğu zaman en kolay şekilde artırılabilmesi, bükülme sertliğindeki bir artış yoluyla olur. Bunun nedeni, Liner kağıt gramajındaki ufak bir artışla bile bükülme sertliğinin önemli ölçüde artmasıdır.
BCT mukavemetini optimize ederken, aynı zamanda FCT ve patlama mukavemeti gibi diğer mukavemet özellikleri de dikkate alınmalıdır, böylece bunlar tamamen ihmal edilmez.